Dokładny plan dnia w przedszkolu Bright Start

NASZ DZIEŃ W BRIGHT START INTERNATIONAL PRESCHOOL

Każdy dzień w Bright Start jest niezwykły, pełen fascynujących zajęć, radości i zabawy. Stałe elementy dnia pozwalają nam zaspokoić w dzieciach potrzebę rytuałów generujących poczucie bezpieczeństwa. Dzięki połączeniu nauki i zabawy dzieci w Bright Start International Preschool rozwijają się harmonijnie, w odpowiednim dla siebie tempie. Ma to ogromne znaczenie w przypadku kształcenia językowego poprzez metodę immersji. Swobodna komunikacja podczas codziennych czynności czy zabawy pozwala na łagodne przyswajanie słownictwa i struktur językowych.

W ciągu dnia dzieci biorą udział w określonych zajęciach, które są dostosowane do ich potrzeb i zainteresowań oraz realizują podstawę programową.
Dzieci w zerówce biorą udział w rocznym przygotowaniu przedszkolnym w języku polskim. Średni czas trwania zajęć to około 30-45 min.
Nauka i zabawa w salach przeplatana jest zajęciami i zabawą na zewnątrz.

Jak mija nam dzień?

8.00-8.45 

SCHODZENIE SIĘ DZIECI

Zajęcia opiekuńcze, inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne/ruchowe/przy muzyce, ze śpiewem/, gry oraz zabawy dydaktyczne, stolikowe, praca indywidualna, wspierająca rozwój dziecka. Stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.

8.45-9.00

PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA

Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe higieniczne i samoobsługowe w łazience.

9.00-9.30

ŚNIADANIE

Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Doskonalenia umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Czynności higieniczne, porządkowe, organizacyjne.

9.30-10.15

ZINTEGROWANA  DZIAŁALNOŚĆ  EDUKACYJNA  W  OKREŚLONYCH  OBSZARACH

Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.Zajęcia dydaktyczne, programowe prowadzone przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju: poznawczej, werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej.

10.15-11.15

WYJŚCIE NA ZEWNĄTRZ. AKTYWNOŚĆ  JEDNOLITA  I  ZRÓŻNICOWANA,  INSPIROWANA  PRZEZ  NAUCZYCIELA

Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików). Zabawy swobodne na zewnątrz, zajęcia ruchowe, spacery, obserwacje przyrodnicze, poznawanie najbliższego otoczenia.

11:15-11:30

PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

Czynności higieniczne, porządkowe, organizacyjne i samoobsługowe w łazience.

11:30-11.45

OBIAD – I POSIŁEK (ZUPA)

Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole. Doskonalenia umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, wdrażanie do poznawania różnorodnych smaków. Czynności higieniczne, porządkowe, organizacyjne.

11.45-12.15

ODPOCZYNEK POOBIEDNI

Zabawy relaksacyjne, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie. Zabawy tematyczne ćwiczenia i zabawy utrwalające i rozwijające kompetencje dzieci, praca indywidualna z dzieckiem.

12.15-12.45

ZAJĘCIA RYTMICZNO-MUZYCZNE/LOGORYTMIKA 

Zajęcia rytmiczno-muzyczne: Nauka rozpoznawania rytmu i melodii, reagowania na zmianę tempa, dynamiki czy wysokości dźwięków. Zajęcia uwzględniają wspólne śpiewanie piosenek, a także elementy gry na prostych instrumentach.

Logorytmika: Grupowe zajęcia logopedyczne z elementami rytmiki. Mają one na celu usprawnianie nie tylko narządów artykulacyjnych, ale również układu oddechowego i fonacyjnego, motoryki małej i dużej oraz percepcji słuchowej. W każde zajęcia będę wplatane zamiennie zabawy ruchowe, słuchowe, sensoryczne, manualne oraz rytmiczne, ale głównymi elementami będą zawsze ćwiczenia logopedyczne i oddechowe, ponieważ to one przede wszystkim mają pozytywny wpływ na rozwój mowy u dzieci.

12.45-13.45

ZABAWY  STYMULUJĄCE  AKTYWNOŚĆ  DZIECKA

Zabawy  integracyjne, tematyczne, ruchowe, edukacyjne. Gry dydaktyczne i stolikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia,  prace użyteczno-porządkowe w sali.  Praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka. Kompensowanie deficytów rozwojowych, praca z dzieckiem zdolnym.

13.45-14.00

PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

Czynności higieniczne, porządkowe, organizacyjne i samoobsługowe w łazience.

14.00-14.30

OBIAD – II POSIŁEK (DRUGIE DANIE)

Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole. Doskonalenia umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, wdrażanie do poznawania różnorodnych smaków. Czynności higieniczne, porządkowe, organizacyjne.

14.30-15.00 

ZINTEGROWANA  DZIAŁALNOŚĆ  EDUKACYJNA  W  OKREŚLONYCH  OBSZARACH

Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.Zajęcia dydaktyczne, programowe prowadzone przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju: poznawczej, werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej.

15.00-15.15

SWOBODNE ZABAWY

Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

15.15-15.30

PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU

Czynności higieniczne, porządkowe, organizacyjne i samoobsługowe w łazience.

15.30-16.00

PODWIECZOREK

Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Doskonalenia umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Czynności higieniczne, porządkowe, organizacyjne.

16.00-17.00

ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

Rozchodzenie się dzieci, zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, zajęcia o charakterze wychowawczym, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, praca indywidualna z dzieckiem, prace porządkowe.

W zależności od harmonogramu zajęć dzień przebiega w języku: angielskim, hiszpańskim, polskim